Regulamin Dogoń Ogon


1. ZASADY OGÓLNE

 • Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się telefonicznie, pod nr tel. 608 260 699.
 • Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęciach jest wpłata zaliczki w terminie podanym w smsie rezerwacyjnym.
 • Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej na pierwszych zajęciach.
 • Płatności można dokonać gotówką na pierwszym spotkaniu lub przelewem na konto Dogoń Ogon 84 1240 2643 1111 0011 0976 8943. Brak wpłaty po pierwszym spotkaniu oznacza rezygnację ze szkolenia i powoduje wykreślenie z listy Uczestników.
 • Ostateczną decyzję o udziale w szkoleniu psa możesz podjąć na pierwszych zajęciach. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu Dogoń Ogon nie zwraca opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom, trener ma prawo usunąć opiekuna wraz z psem z pojedynczych zajęć lub z całego kursu, bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty za kurs.
 • Uczestnik kursu wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i/lub filmów w trakcie zajęć oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku wraz z pupilem na stronie internetowej Dogoń Ogon oraz w mediach społecznościowych strony Dogoń Ogon tj. Facebook, Instagram. W przypadku braku zgody – uczestnik kursu ma obowiązek poinformować o tym trenera. 
 • Dogoń Ogon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i zobowiązuję się poinformować klienta o wszelkich zmianach w formie e-mailowej.
 • Przez udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.


2. ZASADY DOTYCZĄCE ZDROWIA PSA

 • Pies uczestniczący w zajęciach powinien być zdrowy.
 • Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do okazania książeczki zdrowia swojego psa na pierwszych zajęciach, z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem.
 • Szczepienia dla psów dorosłych to wścieklizna, dla szczeniąt 3 krotne szczepienia na nosówkę, parwowirozę i chorobę Rubartha oraz wściekliznę między 12 a 16 tygodniem życia.
 • Jeśli pies ma jakiekolwiek alergie lub choroby przewlekłe należy zgłosić ten fakt trenerowi.
 • Pies uczestniczący w zajęciach powinien być odrobaczony oraz zabezpieczony preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym jak pchły oraz kleszcze.
 • Psy dorosłe z zaburzeniami zachowania przyjmowane są na szkolenie grupowe tylko po konsultacji indywidualnej z trenerem i za jego zgodą.
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć suki ciężarne oraz w cieczce. Zajęcia będą możliwe do odrobienia zgodnie z harmonogramem ustalonym z trenerem, po wcześniejszym zgłoszeniu. Warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie trenera na minimum 24h przed zajęciami.
 • Psy w trakcie leczenia nie mogą brać udziału w zajęciach, np. po zabiegach chirurgicznych.

3. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKA W TRAKCIE ZAJĘĆ

 • Uczestnik zobowiązany jest do bycia przygotowanym do zajęć, to znaczy do posiadania niezbędnego wyposażenia i odrobienia zadanej pracy domowej.
 • Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przybycia na zajęcia, z uwzględnieniem min. 10 minutowego spaceru z psem (dodatkowe załatwienie potrzeb fizjologicznych i relaks przed ćwiczeniami) przed wejściem na plac treningowy. Psy, które źle znoszą podróż samochodem powinny przyjechać odpowiednio wcześniej, gdyż mogą potrzebować dłuższego spaceru by odreagować stres.
 • Podczas lekcji obowiązuje zakaz rozmawiania przez telefon przez opiekunów psów, telefony należy wyciszyć/ wyłączyć, aby dźwięki nie rozpraszały zwierząt. W przerwach można zrobić zdjęcia, bez flesza i z wyciszonym dźwiękiem migawki.
 • Jeżeli z przyczyn losowych, niezależnych od uczestnika, będzie on zmuszony do przerwania kursu, to ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem, do końca roku kalendarzowego, w którym kurs został rozpoczęty.
 • Zmiana Uczestnika jest możliwa tylko za wiedzą i zgodą trenera i tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 • Uczestnik zajęć to przewodnik psa czyli osoba aktywnie uczestnicząca w szkoleniu powyżej 18 roku życia, a także dzieci powyżej 7 roku życia pod warunkiem obecności rodzica lub opiekuna na zajęciach.
 • Uczestnik szkolenia odpowiada za przyprowadzone osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 • Psy nie mogą być prowadzone na kolczatkach, obrożach zaciskowych, obrożach elektrycznych, oraz smyczach typu flexi. W przypadku stosowania wyżej wymienionych narzędzi trener zastrzega sobie prawo do wyproszenia Uczestnika z zajęć. Psy powinny mieć obrożę lub szelki oraz smycz taśmową minimum 3 metrową.
 • Niedopuszczalne jest zachowanie awersyjne wobec psa takie jak: krzyczenie, bicie czy szarpanie psa, takie działanie skutkuje wykluczeniem z zajęć, bez zwrotu kosztów.
 • Dla zwiększenia efektywności szkolenia, uczestnik jest zobowiązany do pracy z psem w domu według zaleceń trenera. W przypadku braku pracy własnej i nie stosowania się do zaleceń trenera, Dogoń Ogon nie ponosi odpowiedzialności za efektywność szkolenia.


4. ZASADY PANUJĄCE W TRAKCIE ZAJĘĆ

 • Na teren placu szkoleniowego Uczestnicy z psami wchodzą za zgodą trenera. Pies na teren obiektu wprowadzany jest na smyczy, z dala od pozostałych psów i tak samo go opuszcza.
 • Uczestnik jest zobowiązany do zachowania czystości i sprzątania po swoim psie na ternie obiektu jak i poza nim.
 • W trakcie zajęć uczestnik zobowiązuje się do wykonywania instrukcji i poleceń trenera, które dotyczą szkolenia psa i porad behawioralnych.
 • Uczestnicy zajmują się wyłącznie swoimi psami. Poza sytuacjami wskazanymi przez trenera, wszystkie pozostałe psy powinny być ignorowane przez Uczestnika.
 • Psy kontrolowane są przez swoich właścicieli i trenera, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – Art. 431 §1 Kodeksu Cywilnego) i jest zobowiązany do pokrycia związanych z nimi kosztów.
 • Na teren placu szkoleniowego Uczestnicy z psami wchodzą za zgodą trenera. Pies na teren obiektu wprowadzany jest na smyczy, z dala od pozostałych psów i tak samo go opuszcza.
 • W trakcie zajęć uczestnik zobowiązuje się do wykonywania instrukcji i poleceń trenera, które dotyczą szkolenia psa i porad behawioralnych.
 • Uczestnicy zajmują się wyłącznie swoimi psami. Poza sytuacjami wskazanymi przez trenera, wszystkie pozostałe psy powinny być ignorowane przez Uczestnika.
 • Psy kontrolowane są przez swoich właścicieli i trenera, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – Art.431 §1 Kodeksu Cywilnego) i jest zobowiązany do pokrycia związanych z nimi kosztów.
 • W przypadku konieczności odwołania zajęć, należy zawiadomić trenera najpóźniej do godz. 19 dnia poprzedzającego zajęcia. Zajęcia zostają uznane za odbyte, jeśli uczestnik nie zgłosi wcześniej nieobecności na zajęciach. Nie ma możliwości ich odrobienia. 
 • W przypadku choroby Uczestnika lub psa duet opuszcza zajęcia na okres rekonwalescencji i ma możliwość odrobienia zajęć zgodnie z planem ustalonym z trenerem (zajęcia są usprawiedliwione, o ile trener został o tym powiadomiony przed rozpoczęciem zajęć).
 • Wykupiony karnet na kurs jest ważny przez 6 miesięcy od daty wpłaty za zajęcia.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Na zajęciach obowiązuje zakaz używania kolczatki, obroży elektrycznej, obroży zaciskowej i uzdowej oraz smyczy typu flexi. Psy powinny mieć obrożę lub szelki oraz smycz taśmową minimum 3 metrową.
 • W przypadku wyjątkowo złych warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych Dogoń Ogon zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników kursu.
 • Uczestnik jest świadomy tego, że udział w kursie grupowym nie jest gwarantem rozwiązania wszystkich problemów z zachowaniem psa oraz tego, że nie wyeliminuje on problemów behawioralnych takich jak lękliwość, agresja wobec ludzi/ zwierząt, problemy separacyjne, problemy z zachowaniem czystości, itp.


5. AKCESORIA DO SZKOLENIA PSA

 • Karma lub smakołyki na nagrody – Nigdy w foliowym szeleszczącym worku. Najlepiej sprawdzą się saszetki lub nerki. Przed zajęciami nie podawaj psu posiłku w domu.
 • Woda dla psa – Zawsze, nawet jeśli nie jest gorąco. Podajesz suche smakołyki, pies musi mieć możliwość zaspokojenia pragnienia.
 • Smycz – Co najmniej 3 metrowa, z mocnymi karabińczykami. Smycze rozwijane typu flexi są wykluczone. Smycz będziesz często rzucać na ziemię, wybierz więc łatwą do prania.
 • Obroża – NA SZKOLENIE PSY PRZYCHODZĄ W ZWYKŁYCH SZEROKICH OBROŻACH LUB SZELKACH – KOLCZATKI, ŁAŃCUSZKI ZACISKOWE SĄ WYKLUCZONE.
 • Linka – Potrzebna do nauki przywołania. Wybierz linkę długości 5-10 metrów.